Dubicze Cerkiewne

PLBEEN

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1553, w którym to Zygmunt August wydał przywilej na budowę cerkwi w tej miejscowości. Dubicze, nazywane w tym czasie również Żarywiec, należały do dzierżawy kleszczelowskiej i liczyły 60 włók gruntu.

Według przekazów, pierwsza dubicka świątynia śś. Piotra i Pawła, znajdująca się w uroczysku Bachmaty, zapadła się pod ziemię. Do dziś w tym miejscu w święto Wielkanocy można usłyszeć bicie dzwonów cerkiewnych. Inny przekaz mówi o pożarze starej świątyni. Z pożogi ocalała jedynie ikona Matki Bożej, która niesiona wiatrem wskazała miejsce wybudowania nowej świątyni.

Jedną z kolejnych cerkwi w Dubiczach wzniósł w 1729 r. o. Ignacy Michniakiewicz. W XIX w. służył tu znany ród duchownych Kraskowskich, którzy krzewili oświatę wśród miejscowego ludu białoruskiego. W 1908 r. z ich inicjatywy powstała w Dubiczach biblioteka ludowa. Najbardziej znanym przedstawicielem rodu jest Iwan Kraskowski (1880-1955), białoruski pedagog oraz działacz społeczny i polityczny.

Znadująca się obecnie we wsi cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej wybudowana została w latach 1946–1953 na miejscu spalonej w 1941 świątyni z 1729 roku. Do dziś główne święta parafialne w Dubiczach Cerkiewnych to dzień św. Piotra i Pawła (12 VII) oraz Opieki Matki Boskiej (14 X).

W 1941 roku na linii Dubicze Cerkiewne–Grabowiec miała miejsce bitwa wojsk niemieckich i radzieckich. W jej wyniku spaliła się część zabudowań Grabowca i Dubicz.

Dubicze Cerkiewne są dziś siedzibą gminy. We wsi znajdują się cztery ulice: Główna, Parkowa, Osiedlowa i Leśna. Zwyczajowo Dubicze dzielą się na trzy części: Krynyczyna, Seło i Turki.

Oprócz świątyni warto tu zobaczyć Izbę Kultury Ludowej i Tradycji Pożarnictwa, która znajduje się w budynku starej szkoły z początku XX w., cmentarz parafialny, a także stare drewniane chaty (np. ta znajdująca się przy ul. Głównej 34). Ciekawym i oryginalnym obiektem w Dubiczach Cerkiewnych jest także pomnik poświęcony pamięci Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący się przy ul. Parkowej.

Першая згадка пра вёску датуецца 1553 годам, калі Сігізмунт Аўгуст выдаў прывілей на пабудову царквы ў гэтай мясцовасці. Дубічы, якія ў той час называліся таксама Жарывец, належалі да кляшчэлеўскай арэнды і займалі 60 валокаў.

Згодна з паданнем, першая Дубіцкая святыня святых Пятра і Паўла, што знаходзілася ва ўрочышчы Бахматы, правалілася пад зямлю. І сёння на Вялікдзень тут можна пачуць звон царкоўных званоў, які гучыць з-пад зямлі. Іншая легенда гаворыць пра пажар старой святыні, з якога ацалела толькі ікона Маці Божай. Вецер панёс ікону і затрымаў у месцы, дзе быў узведзены новы храм.

Адну з чарговых цэркваў у Дубічах пабудаваў у 1729 годзе а. Ігнат Міхнякевіч. У XIX стагоддзі святарскую дзейнасць вялі тут прадстаўнікі роду Краскоўскіх, якія закаранялі асвету сярод мясцовых беларусаў. У 1908 годзе па іх ініцыятыве ў Дубічах была створана народная бібліятэка. Найбольш вядомым прадстаўніком роду быў Іван Краскоўскі (1880–1955), беларускі педагог, грамадскі і палітычны дзеяч.

Сённяшняя царква Пакравы Божай Маці была пабудаваная ў 1946–1953 на месцы спаленай ў 1941 годзе святыні з 1729 г. Галоўныя прыхадскія святы ў Дубічах Царкоўных – гэта святых Пятра і Паўла (12 ліпеня) і Пакравы (14 кастрычніка).

У 1941 годзе на лініі Дубічы Царкоўныя – Грабавец адбылася бітва паміж савецкімі і нямецкімі арміямі, падчас якой часткова згарэлі Грабавец і Дубічы.

Сёння Дубічы Царкоўныя – сядзіба гміны. У вёсцы 4 вуліцы: Галоўная, Паркавая, Аседлевая і Лясная. У побытавым падзеле вылучаюць тры часткі Дубічаў: Крынычына, Сэло і Туркі.

Апрача царквы варта наведаць Музей народнай культуры і пажарнай традыцыі, які месціцца ў будынку старой школы з пачатку ХХ стагоддзя, прыхадскія могілкі, а таксама старыя драўляныя хаты (напрыклад, тая, якая месціцца па вул. Галоўнай, 34). Цікавым і арыгінальным аб’ектам з’яўляецца помнік, пастаўлены ў памяць жаўнераў Савецкай Арміі, які знаходзіцца пры Паркавай вуліцы.

The first mention about the village originates from the year 1553, wherein Zygmunt August (Sigismund Augustus) gave the privilege to build Orthodox Church there. Dubicze, called also at that time Żarywiec, belonged to Klesczelowska leases and counted 60 “włók” (drags) of the land.

According to folktales, the first Dubicka temple of Apostles Peter and Poul, locating in the sacred spot (uroczysko) “Bachmaty”, sank under the ground. Till these days bell-ringing of Orthodox Church can be heard at Easter time at that place. The other folktale tells us about the fire of an old temple. Only the icon of Virgin Mary survived from the conflagration, which carried with the wind pointed the place of a new temple.

One of the following Orthodox Churches in Dubicze was risen in 1729 by father Ignatius Michniakiewicz. In the 19th century a well – known clerical tribe of Kraskowscy served in Dubicze. They propagated the education among local Belorussian people. In 1908 on their initiative a folk library was risen in Dubicze. The most well – known representative of the tribe was Ivan Kraskowski (1880-1955), a Belarussian educator, social and political activist.

Present Orthodox Church of Care of God’s Mother was built in years 1946-1953 in the place of burnt in 1941 temple. Untill now the main parish holidays in Dubicze Cerkiewne are the holiday of Apostles of Peter and Poul (12th July) and the holiday of Care of God’s Mother (14th October).

Dubicze Cerkiewne are now the seat of municipality. There are named streets in the village: Główna, Parkowa, Osiedlowa i Leśna streets. Customarily Dubicze are divided into 3 parts: “Krynyczyna”, “Seło” and “Turki”.

In 1941 on the line Dubicze Cerkiewne – Grabowiec the battle between German and Soviet armies took place. As the result of the battle some buildings in Grabowiec and Dubicze were burnt up.

Except the temple, it is worth to see The Room of the Folk Culture and Tradition of Fire–fighting locating in the building of an old school from the begining of the 20th century, the parish cemetery, and also old wooden cottages (e.g. thatched cottage at 34 Główna Street). An interesting and original object in Dubicze Cerkiewne is also the monument devoted to the Soldiers of the Soviet Army being found at Parkowa Street.

Opinie na temat Dubicz Cerkiewnych

Ocena

Magda P.

19.09.2011, 22:49

Polecam-bardzo pięknie i malowniczo położona wieś. Tu można cieszyć się ciszą, odpocząć aktywnie i oderwać od codzienności.

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Lupę: