PLEN

We wczesnym średniowieczu (VI-VII w. n.e.) Haćki były głównym grodem Ziemi Bielskiej. W okresie tym mieszkańcy kotliny haćkowskiej zajmowali się głównie metalurgią i tkactwem. Wytwarzano przedmioty z żelaza i metali kolorowych. Z pracowni haćkowskich mistrzów wychodziły piękne sprzączki, okucia, łańcuszki, bransolety. Pozostałością po dawnym grodzie jest wzgórze kemowe, znajdujące się za wsią. Niektórzy twierdzą, że jeszcze dziś można usłyszeć tam śpiewy i tańce średniowiecznych przodków albo dzwony cerkwi, która zapadła się pod ziemię po tragicznej śmierci dwojga kochanków. W XVI w., Haćki zajmowały 30 włók i były siedzibą wójta. We wsi mieszkał kowal, który świadczył swe usługi na rzecz zamku królewskiego w Bielsku. Pierwszymi znanymi mieszkańcami wsi byli w 1576 r.: Iwan Ulan, Artysz, Onacz i Sacz.

Od 1654 wójtem Haciek był Rafał Falk. We wsi zaczęli się wówczas osiedlać wybrańcy wojenni, ludzie zwolnieni z pańszczyzny, ale posiadający obowiązek służby wojskowej. W 1721 r. mieszkało tu już trzech wybrańców: Prokop, Lewko i Iwan Fedorowicze. Wbrew królewskim dekretom o wybranieckich wolnościach, ekonom folwarku stołowackiego, Paweł Kruszewski, usiłował zmuszać osadników do odbywania pańszczyzny. Fedorowicze nie zwlekając, wnieśli do sądu pozew przeciwko ekonomowi oraz staroście bielskiemu Janowi Klemensowi Branickiemu. Sąd potwierdził prawa wybrańców do zwolnionej od świadczeń włóki.

W 1816 r. Haćki były wsią maleńką, liczącą 17 domów. W 1896 r. jednak było ich już 57 z 358 mieszkańcami. Z 2 poł. XIX w. pochodzą bezcenne pamiątki piśmiennictwa haćkowskiego – modlitewne inskrypcje, zapisane na kilku kamiennych krzyżach przydrożnych. Interesująca jest historia krzyża dziękczynnego z 1865 r. Wznieśli go mieszkańcy wsi, w podzięce za uchronienie od licznych epidemii. Jak głosi tradycja, w okresie zaborów, za rządów cara Aleksandra II Romanowa, w rejony Haciek wysłane zostały wojska mandżurskie do tłumienia buntów. Pojawienie się na tych terenach żołnierzy spowodowało wybuchy licznych chorób.

W okresie międzywojennym mieszkańcy odczuli wielką potrzebę upiększania swych domostw ażurowymi zdobieniami. Jeszcze do niedawna twórcami ozdób byli również sami mieszkańcy, np. Aleksy Pawluczuk.

Walory kulturowo-przyrodnicze wsi i okolic promuje miejscowe Towarzystwo „Haj”.

In the early medieval ages (6th-7th century) Haćki was the main settlement of the Bielski Region. In that period the habitants of the Haćkowska Dell were mostly concerned with metallurgy and weaving. They were crafting items using mainly iron and non-ferrous metals. The workshops of Haćki's masters produced beautiful buckles, necklaces, ferrules and bracelets. The remains of the old wooden castle are placed on the kame hill behind the village. Some people say that even today the chants and dances of medieval pagans and the bells of the Orthodox church that collapsed to the ground after the tragic death of two lovers can be heard there.

In the sixteenth century, Haćki already meted about 480 hectares and was the residence of the local village-mayor. A smith lived in the settlement, offering his services to the royal castle in Bielsk. The first inhabitants known by name are Iwan Ulan, Artysz, Onacz and Sycz, from the year 1576.

Since 1654, Rafał Falk was the village-mayor of Haćki. From that moment "the chosen for war", who were peasants relieved of serfdom but destined for military duty, started to settle in the village. In 1721, three such men lived here: Prokop, Lewko and Iwan from the Fedorowicz family. Despite the royal decrees giving the chosen certain freedoms, Paweł Kruszewski - main economist of the stołowacki grange, tried to force serfdom on the new settlers. In short order, Fedorowiczs brought charges against the economist and Jan Klemens Baranicki, the Starost of Bielsk. The court confirmed that the chosen have the right to be freed of serfdom duties.

In 1816 Haćki was a small village of 17 houses. In 1896 that number increased to 57, with 358 inhabitants. From the second half of the 19th century come the priceless memorabilia of the local literature - prayer inscriptions carved on a few roadside stone crosses. The story of one of the crosses, raised in 1865, is particularly interesting. It was created by the villagers as a thanksgiving for protection from various epidemics. During the annexation and the reign of tsar Aleksander II Romanow, Manchurian regiments were sent in the Haćki region to quell uprisings. As a result of tsar's armies arrival, many diseases spread across the lands.

During the interwar period the occupants felt great need to emblazon their houses with azure decorations. Up till recently, such decorations were created by dwellers themselves, for example Aleksy Pawlczuk.

The cultural and enviromental assets of the village and its surroundings are promoted by the "Haj" association.

Opinie na temat Haciek

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Dom: