PLBEEN

Podstawowym zajęciem mieszkańców wsi od wieków było rybołówstwo, dlatego już od średniowiecza zobowiązani byli dostarczać ryby na potrzeby zamku w Bielsku. Mówi o tym pierwotna nazwa wsi - Rybołowy. W czasie pomiary włócznej (XVI w.) miejscowych rybaków uposażono w 4 włóki ziemi zwolnionej od podatków.

W siedemnastowiecznych źródłach wieś występuje już jako Kaniuki. Nazwa wywodząca się od ptaka drapieżnego „kaniuka”, czyli kani rudej, charakteryzowała mieszkańców jako ludzi zadziornych.

W 1777 r. wieś, położona na gruntach słabej jakości, liczyła 30 domów. W XIX w. działał tu wiatrak Aleksandra Tomaszuka, istniała szkoła z 25 uczniami.

W sierpniu 1915 r. wszyscy mieszkańcy wsi, oprócz Leona Naumiuka, udali się w bieżeństwo. Po kilku latach tułaczki ponad połowa mieszkańców powróciła do swych pięknych, narwiańskich okolic. W 1931 r. wieś liczyła 69 domów i ponad 400 mieszkańców.

Obecnie w Kaniukach żyje kilkadziesiąt osób. Spośród nich znaną postacią jest rzeźbiarz ludowy Włodzimierz Naumiuk, znakomity gawędziarz i znawca miejscowych tradycji. We wsi znajduje się kaplica prawosławna św.Proroka Eliasza.

Асноўным заняткам жыхароў вёскі спрадвеку было рыбалоўства, таму ўжо з сярэднявечча яны былі абавязаныя дастаўляць рыбу для замка ў Бельску. Пра гэта кажа першапачатковая назва вёскі – Рыбаловы. Падчас валочнай памеры (XVI ст.) мясцовых рыбакоў надзялілі 4 валокамі зямлі, якую вызвалілі ад падаткаў.

У крыніцах XVII ст. вёска ўжо прадстаўленая як Канюкі. Назва, што паходзіць ад драпежнай птушкі “канюка”, або каня рудога”, характарызавала жыхароў як людзей зухаватых.

У 1777 г. вёска, размешчаная на глебах нізкай якасці, налічвала 30 дамоў. У XIX ст. у вёсцы дзейнічаў вятрак Аляксандра Тамашука, існавала школа з 25 вучнямі.

У жніўні 1915 г. усе жыхары вёскі, апрача Лявона Навумюка, падаліся ў бежанства. Пасля некалькіх гадоў блукання больш за палову жыхароў вярнуліся ў свае прыгожыя нарвянскія ваколіцы. У 1931 г. вёска налічвала 69 дамоў і больш за 400 жыхароў.

Цяпер у Канюках жыве некалькі дзесяткаў асобаў. Сярод іх вядомай постаццю з’яўляюцца народны разьбяр Уладзімір Навумюк, вядомы апавядальнік і знаўца мясцовых традыцыяў. У вёсцы знаходзіцца праваслаўная капліца св. Iль’і.

Since its beginnings, the people of Kaniuki were mostly fishermen and that is why in medieval times they were ordered to provide fish for the castle in Bielsk. Even the former name of the village was Rybołowy (Ospreys). During the measurements in the 16th century the fishermen were given 64 hectars of land, free from taxes.

In the 17th century sources the village is noted as Kaniuki (1. kaniuk was a bird of prey, which fitted the aggressive character of villagers 2. villagers bred horses, called "kani" in their slang).

Situated on a soil of poor quality, in 1777 the village contained 30 houses. In the 19th century the windmill of Amelksander Tomaszuk functioned here, a school for 25 students was created.

In the August of 1915, all inhabitants, apart from Leon Naumiuk, fled from German army. After a few years of exile, more than a half of them returned to those picturesque lands. In 1931 the village grew to 69 houses with 400 inhabitants.

Today, a few dozens of people live in Kaniuki. A famous persone among them is Wlodzimierz Naumiuk, a great story-teller and maven of the local tradition. In the village one can find an Orthodox chapel of St. Elijah

Opinie na temat Kaniuk

Ocena

jan maksymiuk

01.10.2013, 20:14

Wieś z ciekawą historią. Urodziłem się niedaleko stąd/Pawły/ i w młodości często przyjeżdżaliśmy tutaj rowerami nad Narew. Niestety,od lat sześćdziesiątych biegłego wieku nie dane mi było odwiedzić tych stron.

Ocena

Anka Trocka

15.04.2015, 10:07

Śliczna, cicha, cudnie położona wieś. Spędziłam tu większość dzieciństwa - wszystkie wakacje - u dziadków. Stąd pochodzą oboje moi rodzice.

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Ziemię: