Koszele

PLBEEN

Pierwsza wzmianka o Koszelach pochodzi z aktu nadania praw magdeburskich miastu Bielsk z 1495 roku. Wieś jest zatem starsza niż pobliska Orla. Początkowo Koszele zamieszkiwali bojarzy, do których obowiązków należał nadzór nad fragmentem traktu z Bielska do Kamieńca Litewskiego pomiędzy Redutami i Wólką oraz roznoszenie poczty.

Wraz z rozwojem Orli, w kolejnych latach zwiększała się liczba mieszkańców Koszel. W 1577 roku ich grunta zajmowały 31 włók ziemi, a w samej wsi znajdowały się 2 karczmy. W 1585 roku Koszele jak i cała włość orlańska, do której należały, stały się własnością litewskiego rodu Radziwiłłów z linii birżańskiej. W ich dobrach pozostały przez prawie trzy wieki.

Życie mieszkańców Koszel było nieodłącznie związane z Orlą. Wykonywali liczne obowiązki względem znajdującego się w Orli dworu, odrabiali pańszczyznę w dworskim folwarku.

Wiek XX przyniósł Koszelom liczne nieszczęścia. W 1915 roku w obawie przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi mieszkańcy wsi ewakuowali się w głąb Rosji w tzw. bieżeństwo. Po powrocie (lata 1918–1921) zastali oni doszczętnie zniszczoną przez cofające się wojska rosyjskie wieś. Z trudem odbudowane domostwa przetrwały niewiele ponad dwie dekady. W 1944 roku wycofujące się wojska Wehrmachtu ostrzelały wieś, co spowodowało liczne pożary, których uniknęło zaledwie kilka chat.

Mieszkańcy Koszel zajmowali się wyplataniem koszy, czy też wykonywaniem plecionek ze słomy i wikliny.

Першы ўспамін пра Кашалі знойдзем у Акце прызнання майдэборскага права гораду Бельск у 1495 г. Такім чынам вёска старэйшая ад блізлежачай Орлі. Спачатку ў Кашалях жылі баяры, абавязкам якіх быў надзор за фрагментам тракта Бельск - Камянец паміж Рэдутамі і Вулькай, а таксама абавязкі лістаношаў.

Адначасова з развіццём Орлі павялічвалася колькасць жыхароў Кашалёў. У 1577 годзе іх землі займалі 31 валоку, a ў самой вёсцы было 2 карчмы. У 1585 г. Кашалі, як і ўсе арлянскія ўладанні, сталі ўласнасцю літоўскага рода Радзівілаў з біржанскай лініі. У гэтых руках і былі на працягу амаль трох стагоддзяў.

Жыццё жыхароў Кашалёў было неразрыўна звязана з Орляй – выконвалі шматлікія абавязкі ў адносінах арлянскага двара, адпрацоўвалі паншчыну ў дворскім фальварку.

XX стагоддзе прынясло Кашалям шматлікія няшчасці. У 1915 годзе, уцякаючы ад наступаючых нямецкіх войскаў, жыхары падаліся ў глыб Расіі, у гэтак званае бежанства. Вярнуўшыся (1918–1921) засталі поўнасцю зруйнаваную вёску. З вялікімі цяжкасцямі адноўленая гаспадарка пратрывала крыху больш за два дзесяцігоддзя. У 1944 годзе адступаючыя войскі Вермахту абсралялі вёску, з-за чаго пачаўся буйны пажар, з якога ўдалося адратаваць толькі некалькі будынкаў.

Жыхары Кашалёў займаліся пляценнем кошыкаў, а таксама рабілі пляцёнкі з саломы і лазы.

The first mention about the village Koszele comes from the act of bestowment of Magdeburg rights to the town Bielsk from 1495. The village is thus older than Orla. From the early begining Koszele were partly inhabited by the boyars. The supervision over the fragment of the tract from Bielsk to Lithuanian Kamieniec between Reduty and Wólka and delivering the post were their duties.

Along with developing of Orla, in the following years the population of Koszele was increasing. In 1577 their lands counted 31 “włóki” (drags) of land, and there were two inns in the village itself. In 1585 Koszele like all Orlańska estate, became the property of Lithuanian dynasty of Radziwiłł from “birżańska” line.It stayed in their goods for almost three centuries.

The life of the inhabitants of Koszele was integrally connected with Orla. They did numerous duties towards the court situated in Orla. They did feudal service in the court grange.

The twentieth century brought to the village Koszele numerous disasters. In 1915 in fear of approaching German troops the inhabitants evacuated themselves far into Russia in “bieżaństwa”. After homecoming (1918 – 1921) they found the village entirely ruined by withdrawing Russian troops. Rebuilt with difficulty farmsteads survived little more than two decades. In 1944 withdrawing troops of Wehrmacht shot the village causing damages and numerous fires, which only very few cottages avoided.

The inhabitants of Koszele traditionaly wove straw and wicker plaits.

Opinie na temat Koszel

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Mężczyznę: