Kraina Jahusztowo

PLBE

„Każda wieś to prawdziwy mały świat, mała ojczyzna. To malutka kraina ze swoją historią, kulturą, dialektem i dziedzictwem. Wszystkie te elementy można stracić bezpowrotnie, skazując je na zapomnienie, ale można je także pielęgnować, przywracać ludzkiej pamięci. My wybraliśmy to drugie. Wybraliśmy świadomość bogactwa własnej odrębnej kultury i języka, tradycji i historii. Staramy się zachować jak najwięcej z dziedzictwa naszych przodków, aby nie stracić części samych siebie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej wsi, zapoznania się z naszą kulturą, historią, podaniami i bogactwem białoruskiej gwary oraz miejscowych mikrotoponimów. Chętnie podzielimy się z Wami tym, co udało nam się uchronić od zapomnienia.”

Projekt zrealizowany był w 2005 r. przy współpracy Związku Młodzieży Białoruskiej, a finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi. W ramach projektu na terenie wsi i okolic utworzono kulturalną ścieżkę edukacyjną z drogowskazami i tablicami, ukazującymi historię, kulturę i elementy gwary miejscowej białoruskiej ludności. Wydana została także broszura i uruchomiono stronę internetową www.jahusztowo.sonca.org.

„Кожная вёска – гэта малы свет, малая айчына. Гэта малая краіна са сваёй гісторыяй, культурай, гаворкай і спадчынай. Усе гэтыя элементы можна беспаваротна страціць, пакідаючы іх забыццю, але ж можна іх даглядаць, вяртаць людзкой памяці. Мы вырашылі зрабіць гэтае другое. Мы выбралі свядомасць багацця нашай своеасаблівай культуры і мовы, традыцыі і гісторыі. Мы імкнемся захаваць, як мага больш, спадчыну нашых продкаў, каб не страціць частку саміх сябе. Запрашаем наведаць нашую вёку, пазнаёміцца з нашай культурай, гісторыяй, легендамі і багаццем беларускай гаворкі ды мясцовых мікратапонімаў. Мы ахвотна падзелімся з Вамі гэтым, што здолелі зберагчы ад забыцця.”

Праект быў здзейснены ў 2005 годзе пры супрацоўніцтве Зьвязу Беларускай Моладзі і фінансаванні Фондам дапамогі вёсцы. У рамках праекту на абшары вёскі і ваколіц быў створаны культурна адукацыйны маршрут з паказальнікамі і інфармацыйнымі дошкамі, якія паказваюць гісторыю, культуру і элементы гаворкі мясцовага беларускага насельніцтва. Бала таксама выдадзеная брашура і створана інтэрнэтстаронку www.jahusztowo.sonca.org

Opinie na temat Augustowa

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Notatnik: