PLEN

Tereny Kuraszewa zaludnione były już w starożytności. Świadczą o tym dwa duże kurhany z okresu wpływów rzymskich (IV-V w. n.e.), zwane „Zamczyskiem”. Z XI-XII w. pochodzi natomiast cmentarzysko szkieletowe.

Kuraszewo nowożytne pojawia się w dokumentach z 1576 r. Wieś liczyła 60 włók, posiadała dwa młyny wodne i dwie karczmy piwne.

Mieszkańcy Kuraszewa zawsze egzekwowali swoje prawa i wrażliwi byli na nadużycia władz. W 1721 r., wraz z mieszkańcami innych wsi leśnictwa bielskiego, podali do sądu starostę bielskiego i brańskiego J. K. Branickiego wraz z urzędnikami. Oskarżali ich m.in. o obciążanie nadmiernymi podatkami, wymuszanie okupu i ciemiężenie egzekucjami żołnierskimi. Sprawę przed sądem wygrali.

Po wyzwoleniu z zależności pańszczyźnianej we wsi wzniesiono cerkiew prawosławną. Jej głównym fundatorem i budowniczym był mieszkaniec Kuraszewa, Sylwester Wasiluk. W 1896 r. wieś liczyła 876 mieszkańców, zamieszkałych w 129 domach. Od 1884 r. w dawnej karczmie funkcjonowała szkoła cerkiewno-parafialna, w której uczyła się blisko setka dzieci. Od 1900 r. uczniowie mogli się cieszyć nowym, drewnianym budynkiem.

W czasie I wojny światowej większość mieszkańców udała się w bieżeństwo. We wsi pozostało tylko kilkanaście rodzin, puste domy zajęli niemieccy osadnicy. Po powrocie z uchodźstwa, w 1923 r. w Kuraszewie mieszkało 545 prawosławnych Białorusinów, niewiele ponad połowa przedwojennej populacji. Wielkim ciosem dla kuraszewian było w tym czasie przejęcie cerkwi św. Antoniego przez Kościół rzymskokatolicki. W 1925 r. erygowano tu parafię neounicką. Zdeterminowana ludność prawosławna doprowadziła do odzyskania świątyni i w rezultacie likwidacji parafii neounickiej. W latach 1935-1937 w kuraszewskiej cerkwi służył o. Serafim Szachmuć, zaliczony do grona świętych Cerkwi Białoruskiej.

Mieszkańcy wsi słynęli od dawna z ogrodnictwa, sadownictwa i wyrobu miodów. Wielu do dziś zajmuje się pszczelarstwem. Gospodarze posiadają od kilku do kilkuset uli.

Odwiedzając Kuraszewo warto wybrać się na próbę zespołu ,,Niezabudki” (,,Niezapominajki”), który w 1977 r. założyła Nina Grygoruk, lokalna poetka. Zespół koncertuje nie tylko na Podlasiu, ale i w całej Polsce. Repertuar obejmuje m.in. pieśni żniwne, weselne, a także śpiewane w czasie chrzcin i sianokosów.

The premises of Kuraszewo were already inhabited in the early medieval period. Two large barrows, called "The Castle" from the Roman period (4th-5th century) are a proof of that. There is also a boneyard from between the 11th and 12th century.

The modern Kuraszewo appears in documents in 1576. The village meted 960 hectares, contained two water wheels and two beer inns.

The people of Kuraszewo were always conscious of their rights and sensitive to the authorities' abuse. In 1721, together with the inhabitants of other villages from Bielskie forestry, they sued J. K. Branicki, the Starost of Bielsk and Brańsk together with his officials. They accused him of abundant taxation, forcing ransom and using soldiers to threaten the villagers. The case was won. After the affranchisement an Orthodox church was erected. Its main founder was one of the inhabitants - Sylwester Wasiluk. In 1896, the village housed 876 people in 129 houses. Since 1884 a parochial school was created in the former inn. Since 1900, the students were presented with brand new wooden building.

During World War I most people fled. A mere dozen families remained and empty houses were overtaken by German settlers. When the exodus ended, in 1923, 545 Orthodox Byelorussians lived in Kuraszewo, about half of the pre-war population. A great blow was dealt to the people of Kuryszewo at the same time, when the Orthodox church was overtaken by Roman Catholic authorities. In 1925 Neouniate parish was created. Determined Orthodox population liquidated the new parish and restored the former order. In the years 1935-1937 father Serafim Szachmuć served here. He is now considered as one of the holy figures of Byelarussian Orthodox Chruch.

The village is famous for its production of honey. Many inhabitants are bee-keepers and own up to few hundred beehives.

When visiting Kuraszewo, it is worth to visit a rehearsal of the "Niezabudki" ("Forget-me-nots"), a band founded by Nina Grygoruk - a local poet. The band gives concerts not only in Podlasie, but in whole Poland. Repertoire contains numerous folk tunes, such as song sung during christening, harvest or marriage afterparty.

Opinie na temat Kuraszew

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Kosz: