PLBEEN

Wieś powstała podczas pomiary włócznej przeprowadzonej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVI wieku. Możliwe, że została ona założona jako kolonia innej miejscowości o tej samej nazwie, która znajdowała się w powiecie siemiatyckim. W przypadku tworzenia nowych osad często postępowano w taki sposób. Określoną ilość mieszkańców danej miejscowości przesiedlano na nowe miejsce, które otrzymywało taką samą nazwę jak wieś, z której przybyli osadnicy. Według innej wersji teren, na którym powstała wieś, już wcześniej mógł być nazywany Morzem, a mieszkańcy nowej miejscowości mogli pochodzić z okolicznych już istniejących wsi (m.in. Czyże, Kojły, Dubicze).

Według relacji mieszkańców nazwa ta wzięła się od nisko położonych terenów, które w czasie deszczu zalewane były wodą.

W odróżnieniu od sąsiednich Krywiatycz, które należały do prywatnej włości orlańskiej, Morze wchodziło w skład dóbr królewskich. W 1576 r. mieszkańcy korzystali z 30 włók gruntów, była tu też karczma. Wieś toczyła w tym czasie spór z sąsiednim Zbuczem o 6 włók ziemi. W 1586 r. Anna Jagiellonka rozstrzygnęła spór na korzyść morzan.

Nieopodal Morza, przy drodze do Starego Kornina, znajduje się cmentarz z cerkwią p.w. św. Tekli. Cerkiew cmentarną wzniesiono w Morzu w 1810 roku, jednak w wyniku działań wojsk radzieckich świątynia spłonęła. Obecny budynek wzniesiono tuż po wojnie, w latach czterdziestych. We wsi zachowała się kilka interesujących domów drewnianych z XIX wieku.

Вёска была заснавана падчас валочнай памеры, праведзенай ў шасцідзесятых-сямідзесятых гадах XVI века. Магчыма, што была яна закладзена, як выселкі іншай мясцовасці з такой жа назвай, што знаходзілася ў Сямятыцкім павеце. Ставарючы новыя мясцовасці, часта выкарыстоўвалі такі прынцып – пэўную колькасць жыхароў перасялялі на новае месца, якое атрымоўвала такую ж назву, як тая, адкуль прыбылі перасяленцы. Паводле другой версіі, тэрыторыя, на якой была закладзена вёска, ужо раней насіла назву Мора, а жыхарамі новага паселішча былі людзі з вакольных вёсак – Чыжоў, Койлаў, Дубічаў.

Згодна з аповедамі жыхароў, назва звязана з нізкім размяшчэннем тэрыторыі, якую падчас дажджу залівае вадой.

У адрозненне ад суседніх Крывятыч, якія належалі да Арлянскіх уладанняў, Мора ўваходзіла ў склад каралеўскай маёмасці. У 1576 годзе жыхары карысталі 30 валокаў зямлі, была тут і карчма. У той час вёска вяла спор з суседнім Збучам за 6 валокаў зямлі. У 1586 годзе Ганна Ягелонка вырашыла спор на карысць маранаў.

Непадалёк Мора, ля дарогі на Стары Корнін, знаходзіцца царква св. Тэклі. Могілкавую царкву пабудавалі ў Моры ў 1810 годзе, аднак яна згарэла, да чаго спрычыніліся савецкія саладаты. Сённяшні будынак быў пастаўлены адразу пасля вайны, у саракавых гадах мінулага стагоддзя. У вёсцы захаваліся некалькі цікавых драўляных пабудоў з ХІХ стагоддзя.

The village rose during land measurement carrying out at the turn of 60s and 70s of the 16th century. It is possible, that it was founded as a colony of other locality with the same name which was in Siemiatycki administrative district. In case of creation of new settlements it was often proceeded like that. The define quantity of inhabitants of the given locality were displaced to a new place, which got the same name as the village, where the settlers came from. According to another version the area, whereon the village was set up could have been called Morze even ealrier, and the inhabitants of a new locality could have come from neighbourig, already existing villages (among which were Czyże, Kojły, Dubicze).

According to the relation of inhabitants the name of the village was taken from low situated lands which during the rain were flooded by water.

As contrasted with neighbouring Krywiatycze, which belonged to Orlańska private estate, Morze entered into king’s goods. In 1576 the inhabitants used 30 “włóki” (drags) of land and there also was an inn. The village controverted at that time with neighbouring Zbucz about 6 “ włók” (drags) of land. In 1586 Anne Jagiellonka decided the dispute in favour for Morzan.

Near the village, at the way to Stary Kornin,there is a cemetery with Orthodox Church of St. Thecla. Cemetery-Orthodox church was risen in Morze in 1810, however as the result of hostilities of Soviet armies the temple burnt down. The building in its present shape was built just after the war, in the forties of the last century. In the village several interesting wooden houses from the 19th century were preserved.

Opinie na temat Morza

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Kosz: