PLEN

Już w średniowieczu w rejonie obecnej Narwi istniały grodziska bądź osady. Wśród nich należy wymienić „Zamczysko”, „Kudak”, „Kuraszewo” oraz „Ratynkę” dla których powstania istotna była bliskość rzeki Narew.

Od XV wieku w okolicy tej miejscowości, przez Narew przeprawiali się kupcy na szlaku Kraków-Wilno. Teren ten podlegał bezpośrednio zamkowi w Bielsku, który na początku XVI w. stał się wielkim ośrodkiem handlu. Aby móc sprzedawać towary rolne i leśne, bielscy mieszczanie zbudowali w Narwi port rzeczny. W 1514 r. król Zygmunt Stary uposażył Narew w 300 włók gruntu i nadał dokument lokujący miasto na prawie chełmińskim. W 1529 r. Narew otrzymała magdeburskie prawo miejskie wraz z nowym uposażeniem w ziemię i opisaniem granic. Przywilej zezwalał na wolne targi trzy razy w ciągu roku: w dniu Św. Trójcy, w święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego oraz w połowie Wielkiego Postu. Już w tym czasie w Narwi istniała cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego oraz kościół Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława. W drugiej połowie XVI w., w należącej do miasta Puszczy Narewskiej, założony został męski monaster prawosławny.

Przejeżdżając z Korony na Litwę, w narewskim dworze królewskim, zatrzymywali się kolejni władcy. W 1558 r. gościła tu królowa Bona z królewnami, a w 1580 r. dwukrotnie zatrzymał się Stefan Batory. W tymże roku w Narwi było 55 rzemieślników, z tego 11 koleśników. Działało 14 karczm. W 1616 r. Narew liczyła ponad 1000 mieszkańców, w tym 135 rzemieślników.

W wyniku wojen z XVII-XVIII w. Narew podupadła. W 1799 r. liczyła zaledwie 95 domów, zamieszkałych przez 425 osób, w tym 16 rzemieślników.

Do II wojny światowej, duża część mieszkańców Narwi była pochodzenia żydowskiego. Większość z nich trudniła się handlem, ale Żydami byli też m.in. lekarz, kowal, krawiec, szewc i piekarz. W czasie okupacji hitlerowskiej obszar pomiędzy ulicami Mickiewicza i Stodolną zamieniony został na getto. Pozostałością po Żydach w Narwi jest cmentarz.

Obecnie zobaczyć można w Narwi dwa interesujące obiekty sakralne. Cerkiew prawosławną wzniesiono w latach 1881-1885. W jej wnętrzu znajdują się szczególnie czczone, starodawne ikony Matki Bożej i św. Antoniego Pieczerskiego. Warto odwiedzić też kościół rzymskokatolicki, który powstał w latach 1738-1748, prawdopodobnie według projektu Jakuba Fontany. Oba obiekty stanowią cenne przykłady architektury drewnianej różnych epok.

Human settlements existed in the region of Narew since the medieval times. The most notable of them are "Zamczysko", "Kudak", "Kuraszewo" and "Ratynka - all of which were created due to the proximity of the Narew river.

Since the 15th century merchants crossed Narew near the village in order to follow the Kraków-Wilno trade route. The area was governed by the castle in Bielsk, which at the beginning of the 16th century became a nexus of trade. In order to distribute wooden and agrarian goods, the villagers constructed a river port on Narew. In 1514 king Zygmunt Stary donated 480 hectares of land to Narew and granted a document placing the settlement under the Chełm's law. In 1529 Narew was given civic rights, along with additional lands and circumscription of borders. The privilege allowed for a free market day three times a year: on the Holy Trinity Day, the Exultation of the Holy Cross holiday and in the middle of the forty-day fast before Easter. At that time Narew already contained the Orthodox church of the Exultation of the Holy Cross and the church of the Assumption of the Virgin Mary and St. Stanislaw. In the second half of the 16th century a male Orthodox monastery was created in the woods of Narewska Primeval ForeSt.

Travelling from Poland to Lithuania, many different sovereigns stopped in the Narew's royal court. In 1558 queen Bona an her daughters were housed, in 1580 Stefan Batory visited twice. In that year 55 craftsmen lived in Narew, including 11 carpenters. 14 inns were opened. In 1616 Narew was inhabited by over 1000 people, among them 135 craftsmen.

During the 17th and 18th century wars Narew went into decline. In 1799 it counted only 95 houses, inhabited by 425 people, only 16 of them craftsmen.

Up to the World War II majority of Narew's dwellers was of a Jewish origin. Most of them were traders, but the local doctor, smith, tailor, shoemaker and baker were also Jewish. During the Nazi occupation the are between Mickiewicza and Stodolna streets was turned into ghetto. The only thing reminding of the Jewish presence in Narew is a cemetary.

Nowadays in Narew one can see two notable sacral buildings: an Orthodox church raised in years 1881-1885. Inside are the venerated, ancient icons of Virgin Mary and St. Antoni Pieczerski. Roman Catholic church is also worth visiting. It was build betweend 1738 and 1748, probably designed by Jakub Fontana. Both edifices are priceless examples of the wooden architecture of two epochs.

Opinie na temat Narwi

Ocena

Janina

20.09.2011, 14:53

Należy wspomnieć o płycie nagrobnej przy kościele oraz o starym cmentarzu w środku miejscowości/katolickim i prawdopodobnie unickim/ oraz zabytkowych organach.

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Notatnik: