PLEN

Na kartach dokumentów Rajsk pojawia się dopiero w 1576 r. Ta duża wieś, licząca 51 włók, posiadała kilka karczm, stanowiła centrum wójtostwa. Jej mieszkańcy wyznawali prawosławie, na co dzień posługiwali się językiem ruskim.

Podanie ludowe opowiada o jednym z administratorów folwarku stołowackiego, niejakim Gołdku, który postanowił przewieźć do dworu ikonę Bogarodzicy, która objawiła się w leśnym uroczysku Hołowkowo koło Chraboł. Droga musiała przebiegać przez Rajsk. Dojechawszy do wzniesienia, zaprzęgnięte do wozu woły nie chciały ruszyć z miejsca. Uznano to za znak Boży i postanowiono w tym miejscu wybudować cerkiew i umieścić w niej ikonę. Pierwsza wzmianka o cudownej rajskiej ikonie Bogarodzicy pochodzi z 1662 r. W wieku XIX z rajską cerkwią związany był znamienity ród Markiewiczów. W 1816 r. dzięki staraniom o. Bazylego Markiewicza w Rajsku działał przytułek dla biednych i bezdomnych. W owym czasie wieś z cudowną ikoną była ważnym ośrodkiem pielgrzymowania. W 1875 r. w Rajsku zbudowano murowaną cerkiew.

W 1861 roku wieś stała się centrum rozległej gminy, obejmującej ponad 20 miejscowości. W 1873 r. teren gminy przecięła linia kolejowa Brześć-Grajewo. Dwadzieścia lat później zamieszkiwało tu prawie 6 tys. osób, z czego w samym Rajsku – 670.

W czasie pierwszej wojny światowej większość ludności udała się w bieżeństwo. Międzywojnie to okres aktywnej działalności komórki KPZB.

16 czerwca 1942 r. wieś została spacyfikowana przez hitlerowców. Rozstrzelano wówczas 149 osób; ofiary pochowano w zbiorowej mogile. Pozostałych mieszkańców wysiedlono, wieś spalono, a cerkiew rozebrano.

Po wojnie mieszkańcy powrócili, by odbudować wieś. W końcu lat sześćdziesiątych XX w. przeniesiono tu z Poturzyna na Lubelszczyźnie zabytkową, drewnianą cerkiew. W 1997 r. na zabytkowym cmentarzu zbudowano murowaną cerkiew św. Paraskiewy.

Rajsk appears on the cards of documents as late as in 1576. It was a sizeable village, measuring over 800 hectares, containing several inns and the residence of village-mayor. Its inhabitants were Orthodox Catholics and used Old East Slavic language.

The folk tales tell the story of Gołdek, one of Stołowacki grange administrators, who wanted to bring the manor an icon depicting Virgin Mary who appeared in the Hołowkowo forest range, near Chraboły. The road was leading through Rajsk. Upon reaching a hill, the oxen pulling the carriage refused to move. This was taken for a divine intervention and it was ruled that an Orthodox church in which the icon will be placed should be built on the very spot. The first mention of the holy Virgin Mary icon dates back to 1662. In the 19th century Markiewicz house was connected to the miraculous Orthodox church. A shelter for the poor and homeless was functioning in Rajsk in 1816 thanks to the efforts of father Bazyli Markiwicz. At that time, the village was a destination for many peregrinations. In 1875, a brick Orthodox church was built.

In 1861, the village became a centre of a vast commune, containing more than 20 settlements. After 1973, the Brześć-Grajewo railroad crossed the commune. In 1896 more than 6 thousand people lived here, including 671 inhabitants of Rajsk.

During World War I most of the village's population escaped deeper into Russia, after German army breached the front. In the interwar period an office of PKWB (Communist Party of Western Byelorussia) worked here.

On the 16th June 1942 the village was pacified by the Nazis. 149 people were executed and buried in a mass grave. the rest of the habitants were deported, buildings burned and the Orthodox church pulled down.

After the war survivors returned to rebuild the settlement. In the late sixties an antique wooden Orthodox church from Poturzyn (Lubelskie Voivodship) was transferred here. In 1997 a brick Orthodox church dedicated to St. Paraskiewa was built on the local cemetery.

Opinie na temat Rajska

Ocena

nicniewiem

18.01.2012, 13:48

strona ogolnie z pomyslem ale osoba która ja tworzyla jest niedoinformowana. miedzy innymi o odleglosciach jakie dzielą Rajsk od innych wniosek. nie jest to m.i. od Plutycz 7 km ;o tylko nie cale 2 km. reszty informacji nawet nie warto sprostowywac.

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Notatnik: