PLBEEN

Wieś założono w połowie XVI w. Według jednej z wersji jej nazwa pochodzi od ruskiego osadnika Raka.

Rakowicze leżały na trasie ważnego szlaku tzw. Carskoho Hostincia (Carskiego Szlaku) – drogi, którą przed wybudowaniem linii kolejowej podróżowali do Białowieży carowie. Trakt, wychodząc z Bielska, wiódł przez Widowo, Ogrodniki, Użyki, a także przez Rakowicze. Mieszkańcy wsi znajdujących się na trasie zobowiązani byli do asystowania przy przejeździe orszaku, zapalając przygotowane wcześniej pochodnie na polecenie prowadzącego. Do dziś w pamięci mieszkańców Rakowicz zachowały się liczne historie dotyczące owego okresu. Według jednej z nich już małe dzieci były uczone, jak należy zachować się podczas przejazdu cara przez wieś. Inne podania dotyczące tego okresu mówią o tym, iż mieszkańcy wsi znajdujących się na Carskim Hostinciu, jako że nie mogli zwracać się bezpośrednio do władcy, swe prośby pisali na czołach w nadziei ich spełnienia.

W Rakowiczach znajduje się kamienna kapliczka z ikoną Matki Boskiej powstała w 1925 roku. Według relacji mieszkańców, fundator kapliczki wybudował ją sam, zaś ikonę Bogurodzicy przywiózł z sanktuarium w Poczajowie na Ukrainie.

Вёска была заснавана ў сярэдзіне XVI века. Адна з версій паходжання назвы гаворыць пра рускага пасяленца па прозвішчы Рак.

Ракавічы знаходзіліся пры Царскім Гасцінцы – дарозе, па якой перад пабудовай чыгункі цары ездзілі ў Белавежу. Тракт пачынаўся ў Бельску, вёў праз Відава, Агароднікі, Вужыкі, а таксама праз Ракавічы. Жыхары прыгасцінцавых вёсак былі абавязаныя запальваць факелы, асвятляючы дарогу праязджаючаму царскаму картэжу. Дагэтуль у памяці жыхароў Ракавічаў захаваліся аповесці з тых часоў. Адна з іх расказвае пра тое, як малых дзяцей вучылі правілам добрага тону і захаванню ў моманты праезду цара праз вёску. Іншыя гавораць пра тое, што жыхары вёсак пры Царскім Гасцінцы не мелі права наўпрост звяртацца да імператара, таму свае просьбы пісалі на ілбах, спадзяючыся, што цар, едучы праз вёску, прачытае просьбу і споўніць яе.

У Ракавічах месціцца каменная каплічка з іконай Божай Маці, пабудаваная ў 1925 годзе. Згодна з расказамі жыхароў, фундатар каплічкі пабудаваў яе ўласнаручна, а ікону Багародзіцы прывёз з Пачаеўскага манастыра на Украіне.

The village was founded in the half of the 16th century. According to one of the versions its name comes from a Russian settler Rak.

Rakowicze were on the rout of an important track named “Carski Hostiniec” (the Czar’s road) – the way where Czars had been traveling to Białowieża before the railway station was built. The rout, going out from Bielsk, led through Widowo, Ogrodniki, Użyki, and Rakowicze as well. The inhabitants of the villages situated on the rout, were obliged to assist at cortege crossing, lighting torches on coordinator’s command.Up to now many historical moments concerning that period are kept in inhabitants’ memory. In accordance with one of them even small children were thaught how to behave during Czar’s crossing through the village. Other stories concerning that period tell us about the fact that inhabitants of the villages, situated on “Carski Hostiniec” rout, wrote their wishes and willingness on their forheads in hope of their fullfilment, not having the opportunity to ask the Czar directly.

There is a stone chapel in Rakowicze with the icon of Virgin Mary built in 1925. According to the inhabitants’ story the chapel’s founder built it himself while the icon of Mother of God brought from the sanctuary in Poczajev in Ukraine.

Opinie na temat Rakowicz

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Dom: