PLBEEN

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1577 roku. Pierwotnie miejscowość nazywała się Rudołty. Nazwa ta może się wywodzić od rudy darniowej występującej kiedyś w dużych ilościach w okolicach rzeki Orlanki, która przepływa nieopodal wsi, bądź też od imienia założyciela wsi – Rudołta.

W owym okresie w pobliżu Redut rozwidlały się szlaki z Bielska do Kamieńca oraz z Bielska do Brześcia. Od pierwszej połowy XVI w. wieś weszła w skład włości orlańskiej.

Znajdował się tu folwark oraz dwa młyny wodne. W 1655 r. Reduty posiadały 23 włóki ziemi, 52 domy oraz 50 barci.

W początkach XIX w. Reduty liczyły 62 domy i 201 mieszkańców. We wsi znajdował się młyn oraz karczma. Sto lat później, w 1915 roku, mieszkańcy Redut, jak i wielu innych białoruskich wsi Podlasia, w obawie przed zbliżającymi wojskami niemieckimi udali się w głąb Rosji na tzw. bieżaństwa (ucieczka, exodus). Powroty do wsi rozpoczęły się w 1918 roku.

Mieszkańcy Redut znani byli w okolicy z umiejętności łowienia raków w rzece Orlance. Właśnie dlatego przez mieszkańców sąsiednich wsi byli określani jako racznyki bądź rakuwci. Byli też wyspecjalizowanymi rzemieślnikami w dziedzinie wytwarzania bron drewnianych, które sprzedawali na podlaskich rynkach.

W latach sześćdziesiątych we wsi ludność zaczęła wytwarzać na wielką skalę produkty rękodzielnicze. Mieszkańcy wyrabiali słomiane kosze, korobki, dzbanki, talerze. Po dziś dzień mieszkańcy Redut słyną w okolicy ze swych wyrobów.

Першы ўспамін пра вёску датуецца 1577 годам. Спачатку мясцовасць называлася Рудолты. Назва магла быць звязанай з дзёрнавай рудой, якой некалі было шмат у ваколіцах ракі Арлянкі, што працякае непадалёк вёскі, або ад імя заснавальніка вёскі – Рудолта.

Некалі ў гэтым месцы разыходзіліся шляхі з Бельска ў Камянец і з Бельска ў Берасце. На пачатку XVI стагоддзя вёска ўвайшла ў склад арлянскіх уладанняў.

Тут месціўся фальварак і два вадзяныя млыны. У 1655 годзе да Рэдутаў належалі 23 валокі зямлі, 52 дамы і 50 борцяў.

У пачатку XIX стагоддзя ў Рэдутах было 62 дамы i 201 жыхар. У вёсцы быў млын і карчма. Сто гадоў пазней, у 1915 годзе, жыхары Рэдутаў, як і большасці беларускіх вёсак Падляшша, уцякаючы ад нямецкіх войскаў падаліся ў глыб Расіі, у гэтак званае бежанства. Вяртанне ў вёску пачалося ў 1918 годзе.

Жыхары Рэдутаў славіліся ўменнем лавіць ракаў у Арлянцы. Менавіта таму жыхары суседніх вёсак называлі іх “рачныкі” або “ракувці”. Былі яны таксама адмыслоўцамі ў вырабе драўляных баронаў, якія прадавалі на падляшскіх базарах.

У шасцідзесятыя гады мінулага стагоддзя масава заняліся рукадзеллем. Выраблялі саламяныя каробкі, кашы, жбаны ды талеркі. Па сённяшні дзень жыхары Рэдутаў маюць славу лепшых саломапляцельшчыкаў.

The first mention about the village originates from the year 1577. Initially the village was called Rudołty. That name can derive from sod ore occuring once in large quantity near the river Orlanka flowing close to the village, or from its founder’s name – Rudołta.

In that period near Reduty, the routs from Bielsk to Kamieniec and from Bielsk to Brześć forked. From the first half of the 16th century the village belonged to Orlańska estates. There were two water mills and a grange. In 1655 Reduty counted 23 “włóki” (drags) of land, had 52 houses and 50 wild bees’ nests.

At the begining of the 19th century Reduty counted 62 houses and 201 inhabitants.There was a mill and an inn in the village. A hundred years later, in 1915 the inhabitants of Reduty, like many others Belorussian villages in Podlasie, in fear of approaching German troops immigrated far inside Russia in so called “bieżaństwa” (defection). Homecomings to the village started in 1918.

The inhabitants of Reduty were known from their skills of catching crayfish (in Polish raki) in the river Orlanka. That is why they were called by inhabitants of neighbouring villages as “racznyki” or “rakówci”. They were also specialized craftsmen in a field of wooden weapon production, which they sold in markets on Podlasie.

In the 1960s the handicrafting of straw weaving was developed. The inhabitants wove baskets, jugs, plates and other decorative things. Up to these days the inhabitants of Reduty are famous for their straw products in the neighbourhood.

Opinie na temat Redut

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Ziemię: