PLBEEN

Spiczki należały do grona wsi mieszczańskich, a status jej mieszkańców był równy statusowi bielskich mieszczan. Oprócz Spiczek wokół Bielska znajdowało się 5 innych takich miejscowości: Augustowo, Widowo, Parcewo, Stryki oraz Szastały. Ich mieszkańcy nie podlegali obowiązkowi odrabiania pańszczyzny w folwarkach, a samorządy zorganizowane były na wzór mieszczański.

Powstanie wsi miejskich wokół Bielska datuje się na XVI w., kiedy z polecenia królowej Bony dokonano pomiary włócznej. W jej wyniku całe osadnictwo, znajdujące na wielkim obszarze ziem należących do miasta rozmieszczone zostało w sześciu wsiach. Spiczki były osadzone na 16 włókach urodzajnej ziemi.

Спічкі былі мяшчанскай вёскай, а статус яе жыхароў быў роўны статусу бельскіх мяшчан. Вакол Бельска, апрача Спічак, было яшчэ пяць такіх мясцовасцей: Ягуштова, Відава, Парцава, Стрыкі і Шасталы. Іх жыхары не былі абавязаны адрабляць паншчыну ў фальварках, а вясковае самакіраванне было сарганізаванае на мяшчанскі ўзор.

З’яўленне мяшчанскіх вёсак вакол Бельска сягае XVI в., калі па загадзе каралевы Боны была праведзена валочная памера. У яе выніку ўсе пасяленцы, якія жылі на вялікім абшары вакол горада, былі размешчаны ў шасці вёсках. Спічкі атрымалі 16 валок ураджайнай зямлі.

Spiczki belonged to a special kind of municipal villages, where the social status of inhabitants was equal to the status of Bielsk townsmen. Apart from Spiczki, there were 5 more villages of similar character surrounding Bielsk: Augustowo, Widowo, Parcewo, Stryki and Szastały. Their inhabitants were not subject to the duty of doing feudal service in granges, and their communities were organized in a similar way to those in towns.

The establishing of such municipal villages around Bielsk is dated back to the 16th century, when by orders of queen Bona a land survey was carried out. As a consequence, all settlement population, situated on a large area around the town, was arranged into six villages. The village of Spiczki was situated on 320 hectares (16 drags) of fertile soil.

Opinie na temat Spiczek

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Lupę: