Szczyty-Dzięciołowo

PLBE

Zwiedzanie szlaku proponujemy rozpocząć we wsi Szczyty - Dzięciołowo. Znajduje się tu „Brama na szlak” – miejsce, gdzie znajdziecie Państwo informację na temat idei, koncepcji i trasy szlaku. W Szczytach – Dzięciołowie powstaje także Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej, którego celem będzie m.in. popularyzacja kultury i historii terenów, przez które przebiegają początkowe etapy Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i Sacrum”.

Szczyty warto odwiedzić również z powodu ich ciekawej historii i architektury.

Pierwsze informacje o wsi pochodzą z początku XVI w., jednak życie kwitło tu wiele wieków wcześniej. Świadczyć o tym mogą znajdujące się niedaleko średniowieczne cmentarzyska. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od bojarskiego rodu Szczytowiczów, do których wieś należała w 1520 r.

W XVIII dobra te zakupił Jan Klemens Branicki, który ufundował tu cerkiew unicką, a także sprowadził posąg św. Jana Niepomucena dłuta Chrystiana Redlera. W latach 80-tych Branicki przekazał Szczyty szambelanowi jego dworu, podkomorzemu nadwornemu Janowi Węgierskiemu. W 1785 r. ufundował on stojącą po dzień dzisiejszy cerkiew p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela. Przed swoją śmiercią Węgierski usynowił swego kuzyna, Antoniego Wiewiórskiego. Ród Wiewiórskich związany był ze Szczytami przez ponad 200 lat, aż do dnia dzisiejszego.

Na początku XX wieku Szczyty stały się siedzibą prężnych organizacji samopomocowych i oświatowych.

Аглад шляху прапануем пачаць з вёскі Шчыты – Дзенцялова. Знаходзіцца тут „Брама на шлях” – месца, дзе знойдзеце інфармацыій пра ідэю, канцэпцыю і маршрут шляху. У Шчытах – Дзенцялове ствараецца таксама Цэнтр адукацыі і прамоцыі беларускай кальтуры, якога мэтай будзе м.інш. папулярызацыя культуры і гісторыі абшараў, праз якія праляглі першыя этапы Падляшскага культурніцкага шляху „Дрэва і сакрум”.

Шчыты варта наведаць таксама для іх цікавай гісторыі і архітактуры.

Першыя звесткі аб вёсцы паходзяць з XVI ст., аднак жыццё тут квітнела нашмат стагоддзяў раней. Могуць пра тое сведчыць сярэднявечныя могілкі, якія знаходзяцца недалёка. Назва вёскі выводзіцца праўдападобна ад баярскага роду Шчытовічаў, да якіх належала яна ў 1520 г.

У XVIII ст. маёмасць купіў Ян Клеменс Браніцкі, які ўстанавіў тут уніяцкую царкву, а таксама прывёз статую св. Яна Непамуцэна долата Хрысціяна Рэдлера. У 80-я гады Браніцкі пераказаў Шчыты камергеру свайго двору, надворнаму падкамораму – Яну Вянгерскаму. У 1785 г. устанавіў ён царкву Усячэння галавы св. Іаана Хрысціцеля, якая стаіць па сённяшні дзень. Перад смерцю Вянгерскі ўсынавіў свайго кузена Антонія Вавёрскага. Род Вавёрскіх быў звязаны са Шчытамі звыш 200 гадоў, аж па сённяшні дзень.

На пачатку XX стагоддзя Шчыты сталіся сядзібай узаемадапаможных і асветных арганізацый, якія вельмі актыўна дзейнічалі.

Opinie na temat Szczyt

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Zegarek: