PLBEEN

Wieś była pierwotnie zlokalizowana nad rzeką Narwią w uroczysku Prystań, zwanym też Cerkwiskiem. Tu też mieścił się cmentarz i cerkiew. Świadczyły o tym znajdowane tu niegdyś kamienne płyty nagrobne.

Obecne położenie Wojszki uzyskały w wyniku pomiary włócznej (XVI w.). Na rzece Narwi były dwa młyny wodne – Chwiedki Momotowicza i braci Radkowiczów. Do dziś mieszkańcy wsi nazywają to miejsce Mlinisko.

Lustracja z 1664 r. obrazuje zniszczenia wojenne i zapaść gospodarczą tych terenów – w Wojszkach zasiane były tylko 4 włóki ziemi. Wieś zaczęła się odradzać dopiero za rządów starosty bielskiego J. K. Branickiego. Austeria wojszkowska ze stacją pocztową, obsługująca szlak z Warszawy przez Bielsk do Grodna, mogła pomieścić nawet 100 koni. Zachował się opis ceremonii przywitania pod Wojszkami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w czasie jego podróży z Warszawy do Grodna w 1794 r.

W XVIII w. we wsi funkcjonował browar. Ponad sto lat później, w 1888 r. Wojszki liczyły 467 mieszkańców. Działała tu kuźnia oraz 5 wiatraków. W szkole gramoty uczyło się 23 dzieci.

W okresie międzywojennym Wojszki były jedną z najludniejszych wsi nadnarwiańskich – w 1931 r. liczyły przeszło 800 mieszkańców. W tym czasie zaczęły tu powstawać pięknie zdobione domy. Wiele ornamentów na chatach w Wojszkach wykonał Aleksy Reżeński, który drewniane wzory tworzy już od 60-ciu lat.

W okresie okupacji hitlerowskiej, oprawcy stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej rozstrzelali 7 mieszkańców wsi i spalili część zabudowań.

Znajdująca się we wsi cerkiew św. Michała była kilkakrotnie rozbudowywana. Część ołtarzowa pochodzi z 1865 r. i początkowo była kaplicą, zbudowaną ku pamięci ofiar powstania styczniowego. Część środkową dobudowano w 1981 r., zaś dzwonnicę dziesięć lat później.

Першапачаткова вёска знаходзілася над ракой Нарвай, ва ўрочышчы Прыстань, якое завецца таксама Царквіскам. Тут таксама знаходзіліся могілкі і царква. Пра гэта сведчаць каменныя надмагільныя пліты, якія тут знаходзілі.

Цяперашняе месцазнаходжанне Войшкі атрымалі ў выніку валочнай памеры (XVI ст.). На рацэ Нарва былі два вадзяныя млыны – Хведкі Маматовіча і братоў Радковічаў. Нават сёння жыхары вёскі называюць гэтае месца Млініска.

Спіс маёмасці 1664 г. адлюстроўвае знішчэнні і гаспадарчы заняпад гэтых тэрыторыяў – у Войшках былі засеяныя толькі 4 валокі зямлі. Вёска пачала адраджацца толькі ў часы кіравання старосты бельскага Я.К. Браніцкага. Войшкаўская карчма з паштовай станцыяй, якая абслугоўвала тракт з Варшавы праз Бельск у Горадню, магла змясціць да 100 коней. Захавалася апісанне цырымоніі прывітання караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага падчас яго падарожжа з Варшавы ў Горадню ў 1794 г.

У XVIII ст. у вёсцы функцыянаваў бровар. Праз больш як 100 гадоў, у 1888 г. Войшкі налічвалі 467 жыхароў. Тут таксама дзейнічала кузня ды 5 ветракоў. У школе вучыліся граматы 23 вучні.

У міжваенным часе Войшкі былі адной з найбольш заселеных наднарвянскіх вёсак. У той час пачалі тут паўставаць прыгожа аздобленыя дамы. Многія арнаменты на хатах у Войшках былі зробленыя рукамі Аляксея Рэжэнскага, які ўжо больш як 60 гадоў вырабляе драўляныя ўзоры.

У часе гітлераўскай акупацыі, каты, выкарыстоўваючы прынцып калектыўнай адказнасці, расстралялі 7 жыхароў вёскі ды спалілі частку пабудоваў.

Царква св. Міхаіла, што знаходзіцца ў вёсцы, некалькі разоў разбудоўвалася. Частка алтара, якая паходзіць з 1865 г. і спачатку была капліцай, пабудаваная ў памяць ахвяраў паўстання 1863-1864 г.г. Цэнтральная частка была дабудаваная ў 1981 г., а званіца – дзесяццю гадамі пазней.

The village used to be situated on the banks of the Narew river, in the forest range of Prystań, also called Cerkiwsko. An Orthodox church and a cemetery was also placed here. A tombstones that used to be found on the spot give evidence to that.

During the 16th century rural measurement Wojszki received the location they have today. Chwiedka Momotowicz nad Radkowicze brothers had their water wheels on the Narew rivers. Even today the place is called Mlinisko (Wheelspot).

An insight into the vetting from 1664 illustrates the dreadful economic condition of this area - only 64 hectares of fields were sown. The village's rebirth began only under the reign of the Starost J. K. Branicki. An inn with a post office in Wojszki, servicing the Warsaw-Bielsk-Grodno route, could house up to 100 horses. A description of greeting king Stanisław August Poniatowski on his road from Warsaw to Grodno survived until today.

In the 18th century a brewery functioned in the village. Over a hundred years later, in 1888, Wojszki had 467 inhabitants. A forge and five windmills prospered here. 23 children were learning to write and read in the local school.

During the interwar period Wojszki were one of the most densely populated villages near Narew - in 1931 the village housed over 800 people. At the same time beautifully decorated houses were built here. Many of the ornaments were created by Aleksy Reżeński, who produces wooden ornaments for more than a sixty years.

During the Nazi occupation, German troops executed 7 inhabitants and burned a part of the village due to the collective responsibility rule.

The Orthodox church of St. Michael was extended multiple times. A part of the altar is from 1865 and used to be a shrine built in the memory of the January Uprising victims. Middle part was built in 1981, and a belfry added 10 years later.

Opinie na temat Wojszek

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Głośnik: