PLBEEN

Według ustnych przekazów mieszkańców Zbucza nazwa ich wsi wywodzi się od nazwiska Zbucki, który był jednym z trzech gospodarzy zamieszkujących te tereny. Druga wersja mówi, że „Zbucz” to inaczej „bucz”. W okolicach wsi miały się znajdować duże połacie buczyny.

Pierwszy znany opis wsi Zbucz pochodzi z 1556 roku. Według niego wieś stanowiła centrum wójtostwa obejmującego cztery miejscowości: Berezowo, Morze, Mochnate oraz właśnie Zbucz. Należy jednak pamiętać, iż osadnictwo na tych terenach jest znacznie starsze. Świadczy o tym znajdujące się nieopodal wsi średniowieczne grodzisko, które przez mieszkańców potocznie nazywane „Okopami”. Powstało ono w drugiej połowie IX wieku, zaś istniejący tu niegdyś gród miał charakter ceremonialny i schronieniowy.

Większość domów we wsi zbudowanych jest z drewna. Wiele z nich ozdobionych jest listwami podokapowymi, narożami, wiatrownicami. Najstarsze chaty we wsi powstały jeszcze przed drugą wojną światową. Ciekawym przykładem zdobnictwa może być wybudowany w 1931 roku dom nr 24. Według mieszkańców, jego zdobienia wykonane zostały w 1934 roku przez cieślę z pobliskiej wsi Czyże, zaś w momencie powstania był to największy dom we wsi. Nieopodal wsi (przy drodze Bielsk Podlaski–Hajnówka) zachował się drewniany dom dróżnika z końca XIX wieku.

Вусныя аповеды жыхароў Збуча говараць, што назва вёскі ўзялася ад прозвішча Збуцкі, аднаго з трох гаспадароў, пражываўшых на гэтай зямлі. Паводле другой версіі “Збуч” – гэта іначай “буч”. У ваколіцах вёскі было шмат букавых гаяў.

Першае вядомае апісанне вёскі датуецца 1556 годам. Згодна гэтаму апісанню вёска была цэнтрам вайтоўства, якое ахоплівала чатыры мясцовасці: Беразова, Мора, Махнатае і сам Збуч. Трэба, аднак, памятаць, што першыя паселішчы на гэтых тэрыторыях з’явіліся значна раней. Сведчыць пра тое і сярэднявечнае гарадзішча, якое знаходзіцца непадалёк Збуча, і якое жыхары называюць “Акопамі”. Гарадзішча з’явілася тут у другой палове IX ст., а існуючы тут некалі град быў цырыманіяльнага і ахоўнага харакатру.

Большасць дамоў у Збучы драўляныя. Многія аздоблены карункавымі ліштвамі над вокнамі і на вуглах. Самыя старыя хаты былі пабудаваныя перад Другой сусветнай вайной. Цікавым прыкладам аздоблення можа быць пабудаваны ў 1931 годзе дом № 24. Як кажуць жыхары, аздобы на гэтым доме былі выкананыя ў 1934 чыжоўскім цесляй, а гэты дом быў самым вялікім у вёсцы. Непадалёк Збуча (пры дарозе Бельск Падляшскі – Гайнаўка) захаваўся драўляны дом дарожніка з канца XIX ст.

According to “oral” transmission of the inhabitants of Zbucz the name of the village comes from the surname Zbucki, who was one out of three farmers inhabiting the lands. The second version tells us that Zbucz in other words is “bucz”. In the vicinity of the village there had to be beech forest. The first known description of the village Zbucz comes from 1556.

According to it the village was the centre of the headship covering four villages: Berezowo, Morze, Mochnate and Zbucz itself. However it should be remembered that settlement, on those lands, is considerably older. The medieval city, which is colloquially called “Okopami” (entrenchments) by its inhabitants, situated near the village bears witness to that fact. It was built in the second half of the 9th century whereas located there castle had ceremonial and harborer character.

Most houses in the village are built with wood. A lot of them are decorated with crown mouldings, corners, wind bents. The oldest cottages in the village were built before the Second World War. An interesting example of ornamentation might be the house number 24 built in 1931. According to the inhabitants, its ornamentations and decorations were made in 1934 by a woodworker from neighbouring village Czyże, and at the moment of its appearing it was the biggest house in the village. Near the village (by the rout Bielsk Podlaski – Hajnówka) the trackman’s wooden cottage from the end of the 19th century was preserved.

Opinie na temat Zbucza

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Lupę: